Điều kiện thành lập công ty tài chính tín dụng tiêu dùng

Điều kiện thành lập công ty tài chính tín dụng tiêu dùng

Điều kiện thành lập công ty tài chính về cơ cấu, tổ chức, số vốn, hoạt động như thế nào là đúng theo pháp luật quy định? Cùng tham khảo chi tiết các vấn đề này trong nội dung dưới đây.

Bài viết liên quan

Điều kiện về cơ cấu tổ chức công ty tài chính

Điều kiện thành lập công ty tài chính đầu tiên là về cơ cấu. Công ty tài chính có thể được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty TNHH 1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên. Về mặt tổ chức quản lý cần phải đảm bảo:
 • Công ty cổ phần phải gồm có Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc.
 • Công ty TNHH thì gồm Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc.
  Điều kiện thành lập công ty tài chính

Quy định cổ đông, thành viên​ công ty tài chính

Điều kiện về cổ đông, thành viên khi thành lập doanh nghiệp tài chính cũng như các loại hình doanh nghiệp khác. Đầu tiên không nằm trong nhóm bị mất quyền thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 (Văn bản hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, được thay thể bởi Luật doanh nghiệp 2020 (tại khoản 2 Điều 17).
Quy định về cổ đông khi thành lập công ty tài chính

Số lượng cổ đông, thành viên trong công ty tài chính theo dạng công ty cổ phần có 100 cổ đông là tối thiểu. Số lượng tối đa không có quy định. Trường hợp là công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ không được quá 5 người. Phần trăm góp vốn. Cá nhân sẽ không được quá 5% vốn điều lệ. Tổ chức thì không được sở hữu quá 15%. Cổ đông và người có liên quan không được sở hữu quá 20% vốn. Nếu
 cổ phần của tổ chức tín dụng, cá nhân tại công ty con, công ty liên kết theo quy định của pháp luật thì sẽ không áp dụng theo quy định trên. 

Hình thức thành lập công ty tài chính theo dạng công ty trách nhiệm hữu hạn thì thành viên góp vốn phải là pháp nhân. Tỷ lệ sở hữu tối đa của một cá nhân và người có liên quan không được vượt quá 50% vốn điều lệ của công ty tài chính.

Điều kiện về vốn của công ty 

Công ty tài chính phải có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định của nhà nước ban hành. Tùy theo tình hình và thời điểm khi thành lập công ty tài chính mà sẽ có mức vốn pháp định riêng. Hiện nay, số vốn pháp định khi mở công ty tài chính được quy định là 500.000.000.000 VNĐ. 

Hoạt động của công ty tài chính

Khi đăng ký mở công ty tài chính có thể chọn một hoặc nhiều nghiệp vụ về ngân hàng để hoạt động. Điều này sẽ tùy theo công ty tài chính chọn lựa. Các hoạt động của công ty tài chính sẽ bao gồm:

Hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng
 • Nhận tiền gửi của tổ chức
 • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức.
 • Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dụng.
 • Bảo lãnh ngân hàng.
 • Chiết khấu, tái chiết khaáu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác.
 • Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
  Các hình thức hoạt động của công ty sẽ liên quan đến tài chính, ngân hàng
Hoạt động kinh doanh khác
 • Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư vào các dự án sản xuất, kinh doanh, cấp tín dụng được phép; ủy thác vốn cho tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng. Việc tiếp nhận vốn ủy thác của cá nhân và ủy thác vốn cho các tổ chức tín dụng cấp tín dụng thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 • Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định của pháp luật.
 • Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.
 • Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác.
 • Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 • Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm.
 • Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư.
 • Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng.

Điều kiện thành lập công ty tài chính về trụ sở

Trụ sở công ty tài chính là địa chỉ rõ với đầy đủ các thông tin về số nhà, đường, xã/phường, huyện/quận, thành phố. Nằm tại vị trí thuận tiện cho việc di chuyển của khách hàng. Đồng thời, trụ sở của công ty tài chính phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam. Có pháp lý rõ ràng và có bảng tên với thông tin công ty đầy đủ.

Điều kiện về chức danh Tổng giám đốc/Giám đốc của công ty

Công ty nào cũng phải xây dựng một bộ máy điều hành và quản lý. Đứng đầu có thể là Tổng giám đốc hoặc Giám đốc. Mỗi công ty sẽ lựa chọn chức danh phù hợp với vị trí này riêng. Tuy nhiên, với công ty tài chính, khi chọn các cá nhân vào chức danh này. Cần phải đáp ứng một số điều kiện đi kèm.
 
Người giữ vai trò là Tổng giám đốc/ Giám đốc của công ty tài chính là công dân hợp pháp ở Việt Nam phải có đạo đức nghề nghiệp tốt. Về học vấn phải tốt nghiệp đại học trở lên và chuyên môn trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật. Những chức danh này cần phải có thời gian làm việc và hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc các lĩnh vực ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
Những yếu tố cần có của người giữ vai trò quản lý ở công ty tài chính


Ngoài ra, cá nhân giữ vai trò là Tổng giám đốc/Giám đốc không thuộc đối tượng sau đây:
 • Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên không được là Tổng giám đốc (Giám đốc) của cùng tổ chức tín dụng
 • Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) không được là thành viên Ban kiểm soát của cùng tổ chức tín dụng;
 • Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng, hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
 • Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
 • Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
 • Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng.
 • Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;
 • Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
 • Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 • Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Điều kiện về cấp giấy phép hoạt động công ty tài chính

Giấy phép hoạt động công ty tài chính
Các điều kiện cấp giấy phép cho công ty tài chính hoạt động khi:
 • Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định;
 • Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn.
 • Chủ sở hữu của Công ty tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập phải đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu tại mục 1.2 Văn bản này và các điều kiện khác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định;
 • Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật;
 • Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.
Trên đây là những tổng hợp về điều kiện thành lập công ty tài chính tín dụng tiêu dùng. Trường hợp khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần phải trao đổi thêm, vui lòng với Đa Lộc Tài để được được biết thêm. 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
 •  Tổng đài 24/7: 08.5759.8368
 •  Email liên hệ: ctydaloctai@gmail.com
 •  Hotline: 0906.657.659 - 0384.770.235
 •  Trụ sở chính: 113 Phạm Thị Giây, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn
 •  VPGD Q12: 143 đường HT06, P Hiệp Thành, Quận 12
 •  VPGD Gò Vấp: 314 Phạm Văn Đồng, Phường 3, Quận Gò Vấp
 •  CN Bình Tân: 1167 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân
 •  CN Long An: Ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
 •  CN Bình Dương: 9/120A, KP. Bình Đức - P. Bình Hòa - Tx. Thuận An - Bình Dương

 

Ngày đăng: 02-11-2022
Thành lập công ty
bang gia thanh lap cong ty, doanh nghiep moi nhat 2020, 2021
Share lên Zalo
Khắc dấu nhanh
Chữ ký số
Hóa đơn điện tử
Văn phòng phẩm

Tư vấn miễn phí (24/7) 0906.657.659